Kashmir Tour Packages

3 Nights 4 Days

Srinagar-Kashmir-Jehlum-Dal Lake-Nishat-Shalimar-Mughal Gardens-Pahalgam-Betaab Valley-Chandanwari-Baisaran-Jammu and Kashmir

4 Nights 5 Days

Srinagar-Gulmarg-Mughal Gardens-Nishat-Shalimar-Dal Lake-Gondola-Pahalgam-Beetab Valley-Chandanwari-Baisaran-Jammu and Kashmir

5 Nights 6 Days

Srinagar-Kashmir-Jehlum-Dal Lake-Nishat-Shalimar-Mughal Gardens-Pahalgam-Betaab Valley-Chandanwari-Baisaran-Gulmarg-Sonmarg-Zabarwan Mountains-Gondola-Jammu and Kashmir

6 Nights 7 Days

Srinagar-Kashmir-Jehlum-Dal Lake-Nishat-Shalimar-Mughal Gardens-Pahalgam-Betaab Valley-Chandanwari-Baisaran-Mammar-Liddar-Gulmarg-Tangmarg-Gondola-Jammu and Kashmir

7 Nights 8 Days

Srinagar-Kashmir-Thajwass Glacier-Mammar-Jehlum River-Sonmarg-Nishat Bagh-Shalimar Bagh-Gulmarg-Gondola-Tangmarg-Pahalgam-Liddar-Baisaran-Dal Lake-Jammu and Kashmir

Srinagar-Sonmarg-Hunderman-Kargil-Alchi-Batalik-Dha-Leh-Nubra-Sumoor-pangong-Hemis

6 Nights 7 Days

Srinagar-Aru-Lidderwat-Shekiwas-Tarsar-sundaresar-Marsar-sonmasti-Sumbal-Jammu and Kashmir

Srinagar-Sonmarg-Nichani-Shekdur-Vishansar-Gadsar-satrar-Gangabal-Naranag-Jammu and Kashmir

4 Nights 5 Days

Leh city-Shey-Thiksey-Hemis-Pathar Sahib-Magnetic Hill-Hall of fame-Khardung la pass K Top

3 Nights 4 Days

Srinagar-Gulmarg

7 Nights 8 Days

Srinagar-Kashmir-Nishat Bagh-Shalimar Pahalgam-Liddar-Baisaran-Dal Lake-Jammu and Kashmir

6 Nights 7 Days

Srinagar-Kashmir-Jehlum-Dal Lake-Nishat-Shalimar-Mughal Gardens-Gulmarg-Tangmarg-Gondola-Jammu and Kashmir

6 Nights 7 Days

Srinagar-Kashmir-Jehlum-Dal Lake-Nishat-Shalimar-Mughal Gardens-Pahalgam-Betaab Valley-Chandanwari-Baisaran-Mammar-Liddar-Gulmarg-Tangmarg-Gondola-Jammu and Kashmir

7 Nights 8 Days

Srinagar-Kashmir-Nishat Bagh-Shalimar Pahalgam-Liddar-Baisaran-Dal Lake-Jammu and Kashmir

8 Nights 9 Days

Srinagar-Pahalgam-Aru-Gulmarg-Gondola-Ride

9 Nights 10 Days

Srinagar-Pahalgam-Aru-Gulmarg-Gondola-Ride

Srinagar-Sonmarg-Thajewas glacier-Baltal-Panchtarni-Nishat Garden -Shalimar Garden-Pari Mahal-Shankaracharya Temple-kashmir

3 Nights 4 Days

Srinagar- Houseboats- Boulevard Road- Zabarwan Mountain Ranges- Dal Lake- Sonamarg- Thajiwas Glacier- Gulmarg- Nanga Parbat

3 Nights 4 Days

Srinagar-Kashmir-Jehlum-Dal Lake-Nishat-Shalimar-Mughal Gardens-Pahalgam-Betaab Valley-Chandanwari-Baisaran-Jammu and Kashmir

5 Nights 6 Days

Srinagar-Kashmir-Jehlum-Dal Lake-Nishat-Shalimar-Mughal Gardens-Pahalgam-Betaab Valley-Chandanwari-Baisaran-Gulmarg-Sonmarg-Zabarwan Mountains-Gondola-Jammu and Kashmir

6 Nights 7 Days

Srinagar-Kashmir-Jehlum-Dal Lake-Nishat-Shalimar-Mughal Gardens-Pahalgam-Betaab Valley-Chandanwari-Baisaran-Mammar-Liddar-Gulmarg-Tangmarg-Gondola-Jammu and Kashmir

Leh-Khardungla-Shanti Stupa-Shey Palace & Thiksey Monastery-Pangong Lake-Changla Pass

4 Nights 5 Days

Dal Lake-Sonamarg-Kargil

Srinagar-Sonamarg-Gulmarg